A Környezettudományi Központ
2000. évi közhasznúsági beszámolója

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
1.1. A Környezettudományi Központ egyszerűsített 2000. évi mérlege:

adatok E FT - ban

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző

év

Előző éve(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.  Befektetett eszközök  ( 2 – 5.  sorok )

12.295

 

11.879

2.

I.    Immateriális javak 

259

 

169

3.

II.   Tárgyi eszközök

12.036

 

11.710

4.

III.   Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

IV.  Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

6.

B.   Forgóeszközök ( 7 – 10. sorok )

14.304

 

44.200

7.

I.     Készletek

 

 

 

8.

II.    Követelések

721

 

2.167

9.

III.   Értékpapírok

 

 

 

10.

IV.  Pénzeszközök

13.583

 

42.033

11.

C.   Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

 

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( 1.+ 6.+11. sor )

26.599

 

56.079

 

13.

D.   Saját tőke ( 14 – 16. sorok )

24.303

 

31.474

14.

I.     Induló tőke

30

 

30

15.

II.    Tőkeváltozás

24.273

 

31.444

16.

III.   Értékesítési tartalék

 

 

 

17.

E.   Céltartalék

 

 

 

18.

F.    Kötelezettségek ( 19.-20. sorok )

1.320

 

1.997

19.

I.     Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

20.

II.    Rövid lejáratú kötelezettségek

1.320

 

1.997

21.

G.   Passzív időbeli elhatárolások

976

 

22.608

 

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+ 17.+ 18.+ 21. sor)

26.599

 

56.079
1.2. A Központ 2000. évi bevételei
Támogatások és bevételek

ezer Ft

Az Országgyűléstől kapott támogatás:

 

Minisztériumoktól:

1 500

Más költségvetési szervektől:

 

Helyi, települési önkormányzatoktól:

 

Adományok, egyéb támogatók:

29 558

SZJA 1%-ából befolyt összeg:

45

Tagdíjak:

 

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó egyéb bevétel :

13 070

Kamatbevételek:

882

Vállalkozásból származó bevételek:

 

Előző évből 2000-re átvitt pénzösszeg:

13 904

Egyéb bevételek:

23

Támogatás és bevétel összesen :

58 982
1.3. A 2000. évi kiadások

 Kiadások

ezer Ft

A. Személyi jellegű ráfordítások

17.091

1. Bérköltség

5.760

2. Megbízási díjak

4.088

3. Tiszteletdíjak

4. Személyi jellegű egyéb költségek

3.942

5. Személyi költségek közterhei

3.301

B. Anyagi jellegű ráfordítások

4.468

C. Értékcsökkenési leírás

 1.153

D. Egyéb költségek, ráfordítások

16.279

E. A szervezet által nyújtott támogatások

1. Ebből: pályázati úton nyújtott támogatások
1.4. Költségvetési kapcsolatok

A Központ 2000-ben a Központi Környezetvédelmi Célalaptól a következő programjaihoz kapott támogatást:

Az első három témakörhöz kapott támogatásokat a megjelölt programok megvalósítására fordítottuk és a támogatással 2000. folyamán elszámoltunk. A negyedik témakörhöz a támogatást 2000. végén ítélték oda, a projekttel kapcsolatos munkát 2001. augusztusában fejeztük be. A támogatás felhasználásáról azóta elszámoltunk.


1.5. A személyi jövedelemadó 1%-ából kapott támogatás felhasználása
A 2000. évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából a Központ 45 ezer forintot kapott. A támogatást a Központnak a 2000. januárjában és márciusában bekövetkezett tiszai cián- és nehézfémszennyezés által okozott gazdasági és társadalmi károkat felmérő programjához használtuk fel (ezzel egészítettük ki a programhoz más forrásból kapott támogatást).


1.6. A Központ által nyújtott cél szerinti juttatások
A Központ sem magánszemélyeket, sem szervezeteket cél szerinti juttatásban nem részesített.


1.7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A kuratórium tagjai önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért juttatást nem kapnak. Az ügyvezető igazgató 2000-ben 3 476 501 Ft bért kapott.2. A KÖZPONT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE
A Központ küldetésének megfelelően környezetpolitikai kutatási és oktatási tevékenységével, valamint a környezet védelmét és a fenntartható fejlődést előmozdító gyakorlati környezetpolitikai programjaival 2000-ben is katalitikus intézményként szolgálta a magyar gazdaságnak a fenntartható fejlődés elveivel összhangban való átalakulását. Segítette a fenntartható fejlődés eszméinek terjesztését és érvényre juttatását, kezdeményezte a különböző szervezetek közös részvételét a környezeti problémák megoldásában, segítette a külföldön bevált környezetgazdálkodási megoldások átültetését és hazai meghonosítását.

2000-ben a Központ 11 fontosabb kutatási, illetve gyakorlati környezetpolitikai programon dolgozott, továbbá 6 vitafórumot/tanácskozást és 4 tréninget szervezett.

Programjaival segítette a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium munkáját, továbbá 3 megyei jogú város és tucatnyi kisebb település önkormányzatának és 38 vállalkozásnak a fenntartható fejlődésre és a környezetbarát gazdálkodásra irányuló erőfeszítéseit.

A rendezvényeken 2000-ben 215 fő vett részt, a kutatási és gyakorlati környezetpolitikai programok haszonélvezőinek száma (elméletileg) több százezer.

A Központ által az elmúlt évben megvalósított jelentősebb programok a következők voltak:


2.1. Kutatások

 • A tiszai cián- és nehézfémszennyezés által okozott társadalmi és gazdasági károk

 • Állásfoglalás a biomassza energetikai hasznosításáról

 • A fenntartható fejlődés feltételei Kisbér térségében


 • Felmérés a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtását regisztráló magyarországi mérőhálózatról, valamint a jelentéskészítés és az ellenőrzés intézményeiről • 2.2. Gyakorlati környezetpolitikai programok
  2.3. A Környezettudományi Központ jelentősebb rendezvényei 2000-ben

  Események, tanfolyamok, rendezvények

  Eredmények

  Támogatók

  Január 20-23., Szakértői tanácskozás a strukturális átalakulási programoknak a közép- és kelet-európai családi gazdaságokra gyakorolt hatásáról (amerikai, cseh, grúz, horvát, lengyel, német és magyar résztvevőkkel).

  A program lehetővé tette a különböző országokból és intézményektől érkező szakemberek közötti tapasztalatcserét, a tanácskozásról készülő kiadvány pedig az tanulságokat más szakértőkhöz is eljuttatja.

  FAO Farm Management and Production Economics Service, a FAO Közép- és Kelet-európai Regionális Irodája

  Február 28., március 21., április 3., április 27. Politikai vitafórumok a városok terjeszkedéséről:

  A városi terjeszkedés mint világjelenség, a terjeszkedés gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi problémái,

  A városi terjeszkedés hajtóerői,

  A városi terjeszkedés visszaszorításának közgazdasági, jogi és intézményi eszközei,

  A használaton kívüli városi ipari és lakóterületek rehabilitációja címmel

  A vitafórumok és a róluk szóló újságcikkek felhívták az érdekeltek figyelmét a városok terjeszkedése által kiváltott társadalmi, gazdasági és környezeti problémákra, és alkalmat adtak a résztvevőknek az ésszerű városfejlődést előmozdító jogi és gazdasági eszközökről és feltételekről folytatott eszmecserére.

  The German Marshall Fund of the United States

  Április 4., Szeminárium a környezetbarát ipari parkokról

  A szeminárium felhívta a hazai ipari parkok vezetőinek a figyelmét a vállalkozások ésszerű társításával elérhető anyag- és energiamegtaka­rítási lehetőségekre és a keletkező hulladék mennyiség csökkentésének a lehetőségeire, valamint az ebből származó gazdasági és környezeti előnyökre.

  The Chattanooga Institute természetbeni hozzájárulása

  Szeptember 13-14.  és november 9-10., Veszélyeshulladék gazdálkodási tanfolyamok, Szombathely

  A tanfolyam megismertette a részt vevő közép- és kisvállalko­zásokat a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásával, segített a résztvevőknek a vállalati hulladék­gazdálkodási tervük elkészítésében, hozzájárult a környezetvédelmi vállalkozások és a termelő cégek közötti kapcsolatépítéshez, továbbá  fórumot teremtett a hatóság, a kör­nyezetvédelmi vállalkozások és a termelő cégek együttgondolkodásához.

  Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (természetbeni hozzájárulás), a résztvevők fizették a tanfolyam önköltségét


  Vissza
  Főoldal