A Központ 2005. évi közhasznúsági beszámolója

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1.1. A Központ egyszerűsített 2005. évi mérlege

 

Ezer forint

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  (2-5. sorok)

11 279

 

10 579

2.

   I. Immateriális javak

86

 

98

3.

   II. Tárgyi eszközök

11 193

 

10 481

4.

   III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

   IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

6.

B. FORGÓESZKÖZÖK  (7-10. sorok)

29 374

  -172

18 761

7.

   I. Készletek

 

 

 

8.

   II. Követelések

930

+44

1 421

9.

   III. Értékpapírok

 

 

 

10.

   IV. Pénzeszközök

28 444

-216

17 340

11.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

7

+208

2 430

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN   (1.+6.+11. sorok)

40 660

+36

31 770

13.

D. SAJÁT TŐKE  (14-19. sorok)

40 517

-95

31 191

14.

   I. Induló tőke

30

 

30

15.

   II. Tőkeváltozás / Eredmény

48 451

 

40 392

16.

   III. Lekötött tartalék

 

 

 

17.

   IV. Értékelési tartalék

 

 

 

18.

   V. Tárgyévi eredmény, közhasznú tev.

-7 964

-95

-9 231

19.

   VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tev.

 

 

 

20.

E. CÉLTARTALÉKOK

 

 

 

21.

F. KÖTELEZETTSÉGEK  (22-24. sorok)

 

 

407

22.

   I. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

23.

   II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

24.

   III. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

407

25.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

143

+131

172

26.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN   (13.+20.+21.+25. sorok)

40 660

+36

31 770
1.2. A Központ 2005. évi eredménykimutatása

ezer Ft  
  2004 Korrekció 2005

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

31 188 +80 19 396

   1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

     

      a) alapítótól

     

      b) központi költségvetésből

4 200 -4 200 52

      c) helyi önkormányzattól

     

      d) egyéb

     

   2. Pályázati úton elnyert támogatás

18 071 +4 200 10 821

   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

7 562   6 852

   4. Tagdíjból származó bevétel

     

   5. Egyéb bevétel

1 355 +80 1 671

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

     

C. Összes bevétel (A+B)

31 188 +80 19 396

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

39 152 +175 28 627

   Anyagjellegű ráfordítások

20 455 +172 8 631

   Személyi jellegű ráfordítások

16 553   17 550

   Értékcsökkenési leírás

859   994

   Egyéb ráfordítások

41 +3 1 367

   Pénzügyi műveletek ráfordításai

1 244   85

   Rendkívüli ráfordítások

     

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

     

   Anyagjellegű ráfordítások

     

   Személyi jellegű ráfordítások

     

   Értékcsökkenési leírás

     

   Egyéb ráfordítások

     

   Pénzügyi műveletek ráfordításai

     

   Rendkívüli ráfordítások

     

F. Összes ráfordítás (D+E)

39 152 +175 28 627

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

     

H. Adófizetési kötelezettség

     

I. Tágyévi vállalkozási eredmény (G-H)

     

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-7 964 -95 -9 231


1.3. Tájékoztató adatok

ezer Ft  
A. Személyi jellegű ráfordítások 17 550
   1.Bérköltség 13 250
    Ebből: - megbízási díjak 737
               - tiszteletdíjak  
   2.Személyi jellegű egyéb kifizetések 283
   3.Bérjárulékok 4 017
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0

A 2005. évi könyvelés lezárásakor az időbeli elhatárolások, valamint a mérlegben szereplő összegek újbóli ellenőrzése miatt némileg módosítottuk az előző évi mérleget. A módosítás számottevő változást a mérlegben nem jelentett (a veszteség esetében az eredeti összeg 1%-át tette ki, a mérlegfőösszeg esetében pedig nem érte el az eredeti összeg 1 ezrelékét). A módosítás eredményeképpen a 2004. évi eredmény 95 ezer Ft-tal volt kisebb az eredetileg számítottnál, pontosabban a veszteség ennyivel volt nagyobb. A mérleg korábbi változata a pénzeszközök összegét számolási hiba miatt 216 ezer Ft-tal többnek mutatta a tényleges összegnél. Mindezek ellenére az időbeli elhatárolások pozitív mérlegének köszönhetően a mérlegfőösszeg 36 ezer Ft-tal nőtt.1.4. A Központ által kapott költségvetési támogatás felhasználása

A Központ a költségvetéstől az SZJA 1%-okból származó támogatás formájában összesen 52 ezer Ft támogatást kapott. A kapott támogatást a Központ Zöldebben című hírlevelének elkészítésére fordította.

1.5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Központ 2005. évi közhasznú tevékenysége erősen veszteséges volt. A hiány elsősorban a bevételek jelentős visszaeséséből adódott. A veszteség következtében a Központ tőkéje összességében 9,2 millió Ft-tal csökkent, ami elsősorban a bankszámlán tárolt megtakarítások csökkenését jelentette. Az állóeszközök értéke csak kismértékben változott. Ezt az értéket csökkentette a Központ tulajdonában álló irodahelyiség és az irodaberendezések amortizációja, és némileg növelték a 2005. évben beszerzett berendezések és szoftverek. Az irodahelyiséget, a berendezéseket és a szoftvereket a Központ továbbra is saját maga használja.

1.6. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Központ 2005-ben cél szerinti juttatásban egyetlen személyt vagy szervezetet sem részesített.

1.7. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

A Központ a költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól összesen 8 042 ezer Ft támogatást kapott. A támogatások összege és felhasználása az alábbiak szerint alakult:


A támogatás forrása és célja A támogatás összege A felhasználásra vonatkozó információ
NCA Országos Kollégiuma, intézményi támogatás (működési költségekhez) 4 000 ezer Ft A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról 2006. június 30-ig kell elkészíteni az elszámolást.
A Központ nemzetközi tagdíjaihoz kapott NCA támogatás 200 ezer Ft A támogatást a Központ a European Environmental Bureau-nak és az ICLEI -nek fizetendő tagdíjra fordította.
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumától az EU döntési folyamatban való részvételhez kapott támogatás 2005. évre eső része 1 000 ezer Ft A támogatást a Központ az EU döntéshozatali folyamatában való részvételéhez kapta. A munka folyamatban van, a támogatással 2006. június végéig kell elszámolni.
NCA Országos Kollégiuma, 1%-os kampányhoz 499 ezer Ft A támogatás az SZJA 1%-okért folytatott kampányt finanszírozta. A projekt határidőre befejeződött, a Központ a támogatással elszámolt. (Az 500 ezer Ft-ból egy ezret visszautalt.)
KÖVICE 1 500 ezer Ft A támogatást a Központ A barnamezős beruházásokat elősegítő információs adatbázis összeállítása a hazai városok vonatkozásában című projektjére kapta. A munka határidőre befejeződött, a támogatással a Központ elszámolt.
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumától a határom túli magyar civil szervezetekkel való együttműködéshez kapott támogatás 2005. évre eső része 500 ezer Ft A munka folyamatban van, a támogatással 2006. június végéig kell elszámolni.
Munkaügyi Alap 343 ezer Ft Munkanélküli pályakezdő foglalkoztatásához kaptuk a támogatást. A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződést betartottuk..
Összesen 8 042 ezer Ft  

1.8. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke

A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért juttatást nem kapnak. A vezető tisztségviselők közül egyedül az igazgató részesült juttatásban, összesen 5 486 400 Ft értékben. Ebből 2 194 560 Ft-ot bérként, 2 987 040 Ft-ot szerzői díjként, 304 800 Ft-ot megbízási díjként kapott.2. A KÖZPONT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

A Központ - az előző évekhez hasonlóan - 2005-ben is az alapító okiratban és a 2000-2005. évekre szóló stratégiai tervben meghatározott célkitűzések és feladatok teljesítését folytatta.

7 jelentősebb programon dolgozott, 2 kiadványt jelentetett meg, 1 országos konferenciát és 2 kerekasztal beszélgetést szervezett. A Központ munkatársai 8 előadást tartottak.

Felmérést végzett a zöld közbeszerzés magyarországi, csehországi, lengyelországi, szlovákiai és szlovéniai gyakorlatáról, a hazai barnamezőkről, valamint a civil szervezetek működéséről és kapcsolatrendszeréről. Tanulmányt készített

Munkájával országos, regionális és helyi szinten hozzájárult

Nemzetközi projektekben való részvételével európai szinten is igyekezett előmozdítani a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését, a környezet védelmét. Részt vett

2.1. A Környezettudományi Központ programjai 2005-ben

A program címe A megvalósítás időszaka Forrás

A program célja, tevékenysége, 2005. évi eredményei

A fenntarthatóság felé 2002-2005 UNDP

A Környezetvédelmi Minisztérium irányításával és a Központ koordinálásával végzett munka célja a riói és a johannesburgi világkonferenciák közötti időszakban Magyarországon végbement fejlődés fenntarthatóságának az értékelése, a johannesburgi jelentés elkészítése, és a magyar fenntartható fejlődési stratégia koncepciójának a megalapozása, valamint a fenntartható fejlődés koncepciójának szélesebb körben való megismertetése és elfogadtatása volt. Az előző években elkészült a johannesburgi jelentés, a riói és a johannesburgi világkonferenciák közötti időszakban Magyarországon végbement fejlődés fenntarthatóságát indikátorok segítségével értékelő tanulmány, átfogó értékelő tanulmányok és helyi fenntarthatósági programokat bemutató esettanulmányok születtek, szakértői műhelyek vitatták meg a majdani stratégiára vonatkozó elvárásokat és elképzeléseket.

2005-ben a Központ tanulmányt készített az európai országok fenntartható fejlődés stratégiáiról. A 35 oldalas tanulmány az addig elkészült 24 stratégiából a 18 angolul is elérhető stratégiát elemezte. Áttekintette, milyen megoldásokat alkalmaztak az egyes országok a stratégiakészítés olyan "műfaji" kérdéseiben, mint a stratégia időtávja, elvei, más stratégiákhoz, politikákhoz való viszonya, a stratégia prioritásai, a célok integráltsága, a célok és eszközök kidolgozottsága, az alkalmazott indikátorok, a nemzetközi kapcsolatok, s ezen belül a fejlődő országokkal való kapcsolatok kezelése, valamint hogy a stratégiák mennyiben támaszkodtak társadalmi vitákra, hogy a lehetőségek, alternatívák összegyűjtésével segítse a magyar stratégia kidolgozóit. Emellett a fenntartható fejlődés elveinek a népszerűsítése, az eddigi tapasztalatok széles körben történő terjesztése céljából a Központ nyomtatott formában és elektronikusan is publikálta a projekt keretében készült, különböző helyi fenntarthatósági projekteket bemutató esettanulmányokat.

Zöld beszerzési program 2001- EU Bizottság

A Környezettudományi Központ a környezetbarát közbeszerzés propagálásával, az önkormányzatok számára fontos környezetbarát termékekre, hozzáférhetőségükre, a beszerzés során alkalmazandó eljárásokra vonatkozó információk, tudnivalók összegyűjtésével, közzétételével, továbbá a zöld beszerzés iránt érdeklődő önkormányzatoknak nyújtott szakmai segítséggel 2001 óta segíti a környezetbarát termékek elterjedését, a környezetbarát termelési és fogyasztási szokások térnyerését.

2005-ben a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal felkérésére két előadást tartott a Hivatal által a helyi önkormányzatok számára szervezett közbeszerzési továbbképzésen. Májusban az ICLEI kongresszusának környezetbarát beszerzéssel foglalkozó panelvitájában néhány speciális kelet-közép-európai problémára irányítottuk rá a figyelmet. A Központ munkatársa előadást tartott az EU Bizottság Környezetvédelmi Igazgatósága és a TAIEX által a 10 új tagállam államigazgatási szakembereinek szervezett Környezetbarát közbeszerzés konferencián is. E konferenciát követően a Közbeszerzések Tanácsa együttműködésre kérte fel a Központot.

2005-ben kezdődött a Measurement Tool and Measuring the Current Level of Green Public Procurement across the EU ˙(A zöld közbeszerzés fejlettsége és elterjedtsége, és a mérés eszköze) című nemzetközi projekt, amely az EU 25 tagállamában értékeli, hogy milyen szinten áll a zöld beszerzés. A projekt keretében egy négy tagú konzorcium tagjaként a konzorciumi partnerekkel egyeztetett módszertan alapján a Központ kérdőíves felmérést végzett és elemezte a közbeszerzést folytató szervezetek által kibocsátott tenderfelhívásokat 5 új EU-tagországban (Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban és Szlovéniában). A munka harmadik szakaszára, 2006-ra maradt a jó és legjobb példák (good and best practices) összegyűjtése, egy a zöld közbeszerzésre legalkalmasabbnak ítélt termékek listáját, illetve specifikus ajánlásokat tartalmazó kiadvány elkészítése, valamint a Bizottságnak szóló, a további lépésekre vonatkozó javaslatok kidolgozása. A projekt eredményeit a tervek szerint a Bizottság Környezetvédelmi Igazgatósága az EU Zöld Közbeszerzés Akciótervének kidolgozásához fogja felhasználni.

Reményeink szerint az ajánlások kapcsán hozott intézkedések elősegíthetik majd a környezetbarát beszerzés hazai elterjedését is.

A barnamezők újrahasznosításáért 2005 - KÖVICE

A Központ 1999 óta foglalkozik a városi terjeszkedés és a barnamezős ingatlanok újrahasznosításának a kérdéseivel. A projekt keretében 2005-ben csaknem 300 kérdőívet küldtünk ki Magyarország városi önkormányzatainak, valamint a budapesti kerületeknek. A kérdőívet 146 település töltötte ki, közülük 66-ban találhatók barnamezős ingatlanok. E 66 település 183 barnamezős ingatlanának adatait adatbázisba foglaltuk. A kereshető adatbázist CD-n és a Központ honlapján publikáltuk magyarul és angolul, illetve bemutattuk a november 29-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szervezett konferenciánkon is, amelyre az érintett önkormányzatok, környezetvédelmi hivatalok mellett ingatlanfejlesztőket és környezetvédelmi szervezeteket is meghívtunk.

Tanulmány az EU Városi környezet tematikus stratégiájának hazai végrehajtásáról 2005 KvVM

A KvVm-től kapott megbízás értelmében a Központ a Pestterv Kft.-vel közösen tanulmánya az EU Városi Környezet Tematikus Stratégiájának hazai alkalmazási lehetőségét vizsgálta, és javaslatot tett a bevonandó települések körére, a Stratégia értelmében készítendő környezetgazdálkodási terv és rendszer tartalmára, valamint a szükséges jogszabályi változásokra.

A 2005. szeptemberében elkészült tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a Tematikus Stratégia ajánlásai továbblépést jelentenek abban az irányban, amelyben a hazai tervezési rendszer fejlődése is halad: a hosszútávú, integrált stratégiai megközelítés felé. A Tematikus Stratégia által ajánlott tervezéshez részben új, de már készülő tervekre van szükség: nemzeti és települési stratégiai tervekre, nemzeti, regionális és települési fenntartható fejlesztési tervekre, városi-környezet stratégiára. Emellett bizonyos mértékig át kell alakítani a nagyobb városok által jelenleg készített környezetvédelmi programok funkcióját, felépítését, tartalmát és szemléletét is olymódon, hogy a programok hosszabb távra készüljenek, stratégiai megközelítést alkalmazzanak, továbbá a tervezés által felölelt kérdések körébe a közlekedés, a fenntartható építés és a fenntartható városfejlesztés, városszerkezet is beletartozzon. A környezetgazdálkodási rendszerek önkormányzati alkalmazásának hasznát a Központ és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvételével végrehajtott korábbi EMAS projekt is bizonyította.

A Központ és a Pestterv Kft. tanulmánya ezért azt javasolta, hogy a Városi Környezet Tematikus Stratégiát első lépésben a kilenc 100 ezer lakosúnál nagyobb városnál vezessük be kötelező jelleggel; e kilenc város mellett önkéntes alapon további városok is bekapcsolódhassanak a Stratégia megvalósításába, és ők is kapjanak segítséget az EU irányelvek szerinti stratégia alkotáshoz és programkészítéshez.

A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a környezetvédő szervezetek társadalmi elfogadottságának, hatásának és eredményességének átfogó vizsgálatával és értékelésével 2005 NCA

Ez a felmérés a civil szervezetekről eddig megjelent tanulmányokat és adatgyűjtéseket figyelembe véve szociológiai módszerek felhasználásával vizsgálta a környezet- és természetvédő szervezeteket. Kérdőíves felmérés, műhelyviták tartása, valamint mélyinterjúk készítése alapján állítottuk össze a tanulmányt e szervezetek tényleges hatásáról, szakmai eredményeikről, társadalompolitikai befolyásoló szerepükről, illetve a civil szférára gyakorolt visszahatásukról.

Az elkészített kutatási jelentés alapján megalapozottan állíthatjuk, hogy a környezet- és természetvédő civil szervezetek elkötelezettek, többségük magas szakmai és etikai elvek alapján tevékenykedik. Fontos állami és önkormányzati feladatokat vállalnak át. Ugyanakkor mind a civil oldal, mind az állami és önkormányzati szervezetek megfogalmazták a civil szervezetek tevékenységében a szakmai megalapozottság fokozását. A civil szervezetek a szakmai hozzáértés fontosságának hangsúlyozása mellett, fontosnak tartják a belső információáramlás, a közös fellépés erősítését is. A vizsgálat egyik fontos eredménye az, hogy a környezet- és természetvédő civil mozgalom a kelleténél sokkal befelé fordultabb. Az egymás számára szervezett akciók, továbbképzések a kelleténél talán nagyobb hangsúlyt kapnak a kifelé való tevékenységhez képet.

A vizsgálat azt is megmutatta, hogy a környezet- és természetvédő civil szervezetek komoly kapacitáshiánnyal küszködnek. Ez igaz mind technikai, mind személyi vonatkozásban.

Részvétel EU döntéshozatali folyamatában 2004-2006 NCA

A tevékenység súlypontjai a következők voltak:

  • Az EU Vidékfejlesztési munkacsoportjában, valamint az Agrár-környezeti munkacsoportjának tevékenységében való aktív részvétel.
  • Részvétel a 2007-2017 közötti időszakra készült EU vidékfejlesztési stratégia kimunkálásában, illetve véleményezésében.
  • Részvétel az EU talajvédelmi stratégiájának (”Soil Thematic Strategy”) keretén belül az egyes részkérdésekre szakosodott munkabizottságok munkájában, valamint a növényvédő-szerek engedélyezésére vonatkozó új EU direktíva kimunkálásában.
  • A hazai civil szféra folyamatos tájékoztatása az említett Európai Uniós döntési folyamatokról, a véleményük kikérése és közvetítése az Európai Uniós fórumokra, illetve a fontos döntés előkészítési anyagok és ezzel kapcsolatos anyagok és információk továbbítása az érintett hazai civil szervezetekhez.
  • Részvétel az Európai Környezetvédelmi Iroda talaj, agrár és biodiverzitás munkacsoportjának munkájában és hozzájárulás az Iroda által készített állásfoglalásaihoz.
  • A ezeknek a fórumoknak a számára elemzéseket készítettünk részben a hazai, s részben a Visegrádi Országok agrár és vidékfejlesztési stratégiákról, ezek fenntartható fejlődési kritériumoknak való megfeleléséről.
Együttműködés kialakítása a határon túli magyar kisebbségek helyi szinten tevékenykedő civil szervezeteivel a társadalmi és gazdasági szerepvállasaik elősegítésére 2005-2006 NCA

Az adatbázis összeállítása és a határokon túl tevékenykedő magyar civil szervezettekkel való kapcsolat felvétele, illetve kiépítése elkezdődött.2.2. A 2005. évi kiadványok:

2.3. A Központ munkatársai által 2005-ben tartott előadások:

2.4. A munkatársak egyéb jelentősebb publikációi:Vissza az oldal tetejére
Főoldal