A Környezettudományi Központ
2001. évi közhasznúsági beszámolója

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ


1.1. A Környezettudományi Központ egyszerűsített 2001. évi mérlege:

adatok E FT - ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző éve(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök ( 2 - 5. sorok )

11.879

 

11.400

2.

  a. Immateriális javak

169

 

134

3.

  b. Tárgyi eszközök

11.710

 

11.266

4.

  c. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

  d. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

6.

B. Forgóeszközök ( 7 - 10. sorok )

44.200

 

55.592

7.

  a. Készletek

 

 

 

8.

  b. Követelések

2.167

 

1.021

9.

  c. Értékpapírok

 

 

 

10.

  d. Pénzeszközök

42.033

 

54.571

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 314

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( 1.+ 6.+11. sor )

56.079

 

67.306

13.

D. Saját tőke ( 14 - 16. sorok )

31.474

 

45.341

14.

  a. Induló tőke

30

 

30

15.

  b. Tőkeváltozás

31.444

 

45.311

16.

  c. Értékesítési tartalék

 

 

 

17.

E. Céltartalék

 

 

 

18.

F. Kötelezettségek ( 19.-20. sorok )

1.997

 

1.602

19.

  a. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

20.

  b. Rövid lejáratú kötelezettségek

1.997

 

1.602

21.

G. Passzív időbeli elhatárolások

22.608

 

20.363

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+ 17.+ 18.+ 21. sor)

56.079

 

67.306
1.2. A Központ 2001. évi bevételei

Támogatások és bevételek

ezer Ft

Az Országgyűléstől kapott támogatás:

 

Minisztériumoktól:

Más költségvetési szervektől:

 500

Helyi, települési önkormányzatoktól:

 

Adományok, egyéb támogatók:

4.450

SZJA 1%-ából befolyt összeg:

24

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó egyéb bevétel:

2.420

Kamatbevételek:

1.276

Vállalkozásból származó bevételek:

Egyéb bevételek:

978

Előző évről 2001-re átvitt összeg:

42.033

Támogatás és bevétel összesen :

51.681
1.3. A 2001. évi kiadások

Kiadások

ezer Ft

A. Személyi jellegű ráfordítások:

 

  1. Bérek, megbízási díjak:

11.066

  2. Személyi kifizetések közterhei:

3.579

B. Anyagköltség:

790

C. Anyagjellegű szolgáltatások költségei:

11.046

D. Nem anyagjellegű szolgáltatások költségei:

6.746

E. A szervezet által nyújtott támogatások:

Költségek összesen:

33.2271.4. A Központ által kapott költségvetési támogatás összege és felhasználása

A Központ 2001-ben a Központi Környezetvédelmi Célalaptól a Politikusaink környezetvédelmi tudata című interjúkötetéhez kapott 500 000 Ft támogatást. (Ez az összesen 800 000 Ft összegű támogatás 2. részlete volt.) A 2001. júniusában elkészült interjúkötetben 10 országosan ismert politikus környezetvédelemmel kapcsolatos nézetei kaptak helyet. A 90 oldal terjedelmű kiadvány 500 példányban, színes kartonkötésben, A5-ös formátumban jelent meg. Az interjúkötetből tiszteletpéldányt kaptak az interjúalanyok és a sajtótájékoztatón megjelent újságírók. További példányokat küldtünk az Országgyűlés környezetvédelmi bizottsága tagjainak, a hazai környezet- és természetvédő társadalmi szervezeteknek, az egyetemeknek, a könyvtáraknak és a pártok parlamenti frakcióinak.


1.5. A személyi jövedelemadó 1%-ából kapott támogatás felhasználása

A 2001. évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából a Központ 24 295 forintot kapott. A támogatást az előző évben kapott 45 ezer forinthoz hasonlóan a Központnak a 2000. januárjában és márciusában bekövetkezett tiszai cián- és nehézfémszennyezés által okozott gazdasági és társadalmi károkat felmérő programjához használtuk fel (ezzel egészítettük ki a programhoz más forrásból kapott támogatást).


1.6. A Központ által nyújtott cél szerinti juttatások

A Központ 2001-ben a városi terjeszkedéssel foglalkozó szakemberek számára rendezett tanulmányútján 3 fő vett részt. A résztvevőket a korábban, 2001. márciusában a városfejlesztéssel foglalkozó politikusok, urbanisztikai szakemberek, újságírók és civil szervezetek számára a fenntartható városfejlődés, illetve a városi terjeszkedést fékezésének problémáiról tartott 3 napos szemináriumunk résztvevői közül pályázati úton választottuk ki.


1.7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A kuratórium tagjai önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért juttatást nem kapnak. Az ügyvezető igazgató 2001-ben 3 583 850 Ft bért kapott.2. A KÖZPONT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

A Központ küldetésének megfelelően környezetpolitikai kutatási és oktatási tevékenységével, valamint a környezet védelmét és a fenntartható fejlődést előmozdító gyakorlati környezetpolitikai programjaival 2001-ben is katalitikus intézményként szolgálta a magyar gazdaságnak a fenntartható fejlődés elveivel összhangban való átalakulását.

Programjaival országos, regionális és helyi szinten segítette a fenntartható fejlődés eszméinek terjesztését és érvényre juttatását. Az ésszerű, fenntartható városi fejlődés, a helyi feladatok a 21. századra programok kidolgozását segítő ATLAS program keretében kezdeményezte különböző szervezetek közös részvételét a környezeti problémák megoldásában. Gyakorlati programjai előmozdították olyan külföldön bevált környezetgazdálkodási megoldások átültetését és hazai meghonosítását, mint a zöld beszerzés, az EU környezetközpontú irányítási rendszere, az EMAS, valamint a környezeti jelentés.

2001-ben a Központ 11 fontosabb kutatási, illetve gyakorlati környezetpolitikai programon dolgozott, 2 szakmai tanácskozást, 4 tréninget és 3 sajtótájékoztatót szervezett, továbbá két kiadványt publikált. A Központ munkatársai számos fórumon tartottak előadást népszerűsítve a környezetbarát gazdálkodás és a fenntartható fejlődés elveit, emellett több publikációjuk jelent meg. A Központ programjaival 25 alkalommal foglalkozott a média.

A Központ munkájával közvetlenül segítette 3 megyei jogú város önkormányzatának, valamint 20 vállalkozásnak a fenntartható fejlődésre és a környezetbarát gazdálkodásra irányuló erőfeszítéseit. Rendezvényein 2001-ben 177 fő vett részt. A kutatási és gyakorlati környezetpolitikai programok haszonélvezőinek száma (elméletileg) több százezer.

A Központ által 2001-ben megvalósított jelentősebb programok a következők voltak:


2.1. Kutatások

 • A tiszai cián- és nehézfémszennyezés által okozott társadalmi és gazdasági károk felmérése

 • Esettanulmány az energiaracionalizálási hitelek tapasztalatairól a Közép-és Kelet-európai Regionális Környezetvédelmi Központ és a World Resource Institute által koordinált "A Közép-és Kelet-európai országok klímavédelmi kapacitása" című programja számára

 • RELIEF - A városok zöld közbeszerzési gyakorlatának potenciális környezeti hatása (A nemzetközi program angol címe: "Environmental relief potential of urban action on avoidance and detoxification of waste streams through green public procurement")

 • Környezetpolitikai rendszerváltás. Csehország, Lengyelország és Magyarország rendszerváltozás utáni környezetpolitikájának értékelése


 • Visegrád Agenda 21

 • A peszticidhasználat környezeti problémái


 • 2.2. Gyakorlati környezetpolitikai programok


  2.3. A Környezettudományi Központ jelentősebb rendezvényei 2001-ben

  Események, tanfolyamok, rendezvények

  Eredmények

  Támogatók

  2001. január 29-30. Székesfehérvár, Veszélyes hulladék tanfolyam

  A tanfolyam megismertette a részt vevő közép és kisvállalkozásokat a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásával, segített a résztvevőknek a vállalati hulladékgazdálkodási tervük elkészítésében, hozzájárult a környezetvédelmi vállalkozások és a termelő cégek közötti kapcsolatépítéshez, továbbá fórumot teremtett a hatóság, a környezetvédelmi vállalkozások és a termelő cégek együttgondolkodásához.

  Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (természetbeni hozzájárulás), a résztvevők fizették a tanfolyam önköltségét

  2001. március 20-21. Miskolci Egyetem, Mérnök-menedzser továbbképzés, Környezetgazdaságtani és környezetpolitikai modul

  A Központ rendszeresen részt vesz a Miskolci Egyetem mérnök-menedzser képzésében. A Központ oktatói tartják a környezetgazdaságtani és környezetpolitikai modul előadásait.

  Miskolci Egyetem (az adott modulhoz a Központ természetbeni hozzájárulása)

  2001. március 22-24. Budapest, Vezetői szeminárium az ésszerű városfejlesztésről

  A résztvevő 26 szakember: városfejlesztéssel foglalkozó politikusok, urbanisztikai szakemberek, újságírók és civil szervezetek szakértői áttkintést kaptak a városi terjeszkedéssel kapcsolatos kérdésekről, a terjeszkedést fékező városfejlesztési alternatívákról, az ésszerű városfejlesztésben felhasználható eszközökről; megismerkedtek a problémák elemzésének módszertani kérdéseivel, valamint fejlesztették vezetési ismereteiket.

  The German Marshall Fund of the United States

  2001. május 18. Sajtótájékoztató a Tisza projekt eredményeiről

  A sajtótájékoztatót követően kb 15 média híradás született.

  2001. június 1. Sajtótájékoztató a Városi terjeszkedés projektről

  A sajtótájékoztatót követően 6-8 média híradás született.

  2001. június 2-6. Egyesült Államok, Tanulmányút az ésszerű városfejlődés szakértőinek

  A három résztvevő, egy politikus, egy kutató és egy társadalmi szervezet szakértője megismerkedett a városi terjeszkedés amerikai problémáival, a problémák megoldását célzó erőfeszítésekkel, illetve az ésszerű városfejlesztésért tevékenykedő szervezetekkel.

  The German Marshall Fund of the United States

  2001. június 20. Vita a rendszerváltozás utáni időszak környezet­politikájáról

  A résztvevők megvitatták a rendszerváltozás utáni időszak magyar környezetpolitikáját, értékelték e politika erősségeit és gyengeségeit, valamint a Központnak e témában készült tanulmányát.

  A Regionális Környezetvédelmi Központ

  2001. július 3. Prága, Vita a Visegrádi3 országok rendszerváltozás utáni környezetpolitikájáról

  A vita cseh, lengyel és magyar résztvevői a johannesburgi felkészülés jegyében összehasonlították és értékelték a három visegrádi ország rendszerváltozás utáni környezetpolitikáját.

  A Regionális Környezetvédelmi Központ

  2001. augusztus 31. Sajtótájékoztató a politikusokkal készült interjúkötetről

  A sajtótájékoztatót követően 2 híradás jelent meg a médiában.

  KAC

  2001. november 22. Miskolc, EMAS tréning az önkormányzat építésügyi és környezetvédelmi osztálya számára

  A tréning felkészítette az érintett önkormányzati dolgozókat az EMAS bevezetésére, az EMAS-szal kapcsolatos feladataikra és bevonta őket a környezeti irányítási eljárások kidolgozásába. A résztvevők egyetértettek az EMAS bevezetésével, megértették és elfogadták a rájuk háruló feladatokat.

  PHARE, Miskolci önkormányzat  Vissza
  Főoldal