A Központ 2004. évi közhasznúsági beszámolója

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1.1. A Központ egyszerűsített 2004. évi mérlege

 

Ezer forint

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  (2-5. sorok)

11 026

 

11 279

2.

   I. Immateriális javak

143

 

86

3.

   II. Tárgyi eszközök

10 883

 

11 193

4.

   III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

   IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

6.

B. FORGÓESZKÖZÖK  (7-10. sorok)

46 593

 

29 374

7.

   I. Készletek

 

 

 

8.

   II. Követelések

2 095

 

930

9.

   III. Értékpapírok

 

 

 

10.

   IV. Pénzeszközök

44 498

 

28 444

11.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

115

 

7

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN   (1.+6.+11. sorok)

57 734

 

40 660

13.

D. SAJÁT TŐKE  (14-19. sorok)

55 581

 -7 100

40 517

14.

   I. Induló tőke

30

 

30

15.

   II. Tőkeváltozás / Eredmény

55 551

-7 124

48 451

16.

   III. Lekötött tartalék

 

 

 

17.

   IV. Értékelési tartalék

 

 

 

18.

   V. Tárgyévi eredmény, közhasznú tev.

 

 24

-7 964

19.

   VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tev.

 

 

 

20.

E. CÉLTARTALÉKOK

 

 

 

21.

F. KÖTELEZETTSÉGEK  (22-24. sorok)

1 707

 

 

22.

   I. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

23.

   II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

24.

   III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 707

 

 

25.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

446

 +7 100

143

26.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN   (13.+20.+21.+25. sorok)

57 734

 

40 660
1.2. A Központ 2004. évi eredménykimutatása

ezer Ft  
  2003 Korrekció 2004

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

46 991 -7 100 31 188

   1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

     

      a) alapítótól

     

      b) központi költségvetésből

19   4 200

      c) helyi önkormányzattól

     

      d) egyéb

11 467    

   2. Pályázati úton elnyert támogatás

32 344 -7 100 18 071

   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

1 106   7 562

   4. Tagdíjból származó bevétel

     

   5. Egyéb bevétel

2 055   1 355

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

     

C. Összes bevétel (A+B)

46 991   31 188

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

39 867   39 152

   Anyagjellegű ráfordítások

534 +19 622 20 455

   Személyi jellegű ráfordítások

17 039   16 553

   Értékcsökkenési leírás

797   859

   Egyéb ráfordítások

19 622 -19 622 41

   Pénzügyi műveletek ráfordításai

1 875   1 244

   Rendkívüli ráfordítások

     

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

     

   Anyagjellegű ráfordítások

     

   Személyi jellegű ráfordítások

     

   Értékcsökkenési leírás

     

   Egyéb ráfordítások

     

   Pénzügyi műveletek ráfordításai

     

   Rendkívüli ráfordítások

     

F. Összes ráfordítás (D+E)

39 867   39 152

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

     

H. Adófizetési kötelezettség

     

I. Tágyévi vállalkozási eredmény (G-H)

     

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

7 124 -7 100 -7 964


1.3. Tájékoztató adatok

ezer Ft  
A. Személyi jellegű ráfordítások 16 553
   1.Bérköltség 12 246
    Ebből: - megbízási díjak 5 704
               - tiszteletdíjak  
   2.Személyi jellegű egyéb kifizetések 791
   3.Bérjárulékok 3 516
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0


1.4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Központ 2004. évi közhasznú tevékenysége veszteséges volt. A veszteség következtében a Központ tőkéje az év végén 7,964 millió Ft-tal kisebb volt, mint egy évvel korábban (lsd. a mérleg 13. sorát.)

A tárgyi eszközök értéke ugyan kismértékben nőtt, a forgóeszközök értéke azonban a 2003. évi 46 millió 593 ezer forintról 29 millió 374 ezer forintra csökkent. A forgóeszközök jelentős részét a pénzeszközök tették ki, értékük 2004. december 31-én 28 millió 444 ezer forint, a mérleg fordulónapján fennálló követelések összege pedig 930 ezer forint volt.

A mérleg főösszege 2004-ben 40 millió 660 ezer Ft volt, 17 millió 84 ezer forinttal kevesebb, mint 2003-ban.

1.5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Központ 2004-ben cél szerinti juttatásban egyetlen személyt vagy szervezetet sem részesített.

1.6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

A Központ a költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól összesen 266 ezer Ft támogatást kapott. Ezt az összeget az általa rendezett nemzetközi ipari ökológiai konferencia megrendezéséhez nyerte az Oktatási Minisztérium Mecenatúra pályázatán. A támogatást a júniusban megrendezett konferencia költségeihez használta fel. A támogatás összegével elszámolt az adományozóval.

1.7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke

A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért juttatást nem kapnak. A vezető tisztségviselők közül egyedül az igazgató részesült juttatásban, összesen 5 482 877 Ft értékben. Ebből 1 715 008 Ft-ot bérjellegű kifizetésként, 3 352 800 Ft-ot szerzői díjként, 304 800 Ft-ot megbízási díjként kapott, a fennmaradó összeg pedig a külföldi utakhoz kapcsolódó gépkocsi használat után járó költségtérítés, illetve napidíj volt.2. A KÖZPONT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

A Központ a 2004-ben is az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően működött, folytatta a 2000-2005. évekre szóló stratégiai tervben kitűzött feladatok végrehajtását.

A Központnak 2004-ben 9 jelentősebb programja volt, 2 konferenciát (egy országosat és egy nemzetközit) szervezett, és 4 kiadványt jelentetett meg.

Tanulmányt készített

Részt vett az EU Közös Agrárpolitika agrárkörnyezetvédelmi és vidékfejlesztési bizottságában, valamint az európai talajvédelmi tematikus stratégia kidolgozásában. Írásos véleményt készített a kormány környezetbarát működésére és a zöld közbeszerzésre vonatkozó rendelettervezetének előzetes anyagairól, és több fórumon érvelt a zöld beszerzésnek a közpénzből gazdálkodó szervezeteknél történő meghonosításáért. Sikeresen lobbizott a civil szervezeteknek a peszticidek engedélyezési folyamatba történő bevonásáért. A környezetvédő szervezetek 2004. évi országos találkozóján (OT) kiállítást szervezett, valamint két témában (zöld beszerzés és élelmiszerbiztonság) szekcióülést vezetett, amelyek állásfoglalásait az OT elfogadta. Részt vett az európai környezetvédő szervezeteket tömörítő European Environmental Bureau integrált termékpolitikával foglalkozó munkacsoportjában és a Kelet- és Közép-európai Regionális Környezetvédő Központ Hálózat a Fenntartható Termelésért és Fogyasztásért programjában. Alapítója és szervezője volt a 2004. szeptemberében a Központ Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazdaságban című konferenciája után 24 taggal megalakult Magyar Ökotoxikológiai Társaságnak. A Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézetének MBA programja keretében oktatta a nemzetközi környezetpolitika című tárgyat.

Munkája országos, regionális és helyi szinten


A Központ programjai 2004-ben

A program címe A megvalósítás időszaka Forrás

A program célja, tevékenysége, 2004. évi eredményei

Részvétel az EU döntéshozatali folyamatában 2004-2005 NCA

A részvétel az EU vidékfejlesztési tanácsadó testületének, valamint az EU agrár-környezetvédelmi tanácsadó testületének a munkájában, valamint - tárgyalandó témáktól függően - az EU bio-mezőgazdasági tanácsadó testületének ülésein való részvételt jelenti. Kilenc másik EU civilszervezeti képviselővel együtt részvétel az EU 2007-2013 közötti vidékfejlesztési stratégiájának kidolgozására létrehozott ad hoc munkacsoport munkájában. Új tagországi szakértőként részvétel az EU talajvédelmi tematikus stratégiájának (Thematic Strategy for Soil Protection) és a peszticid tematikus stratégiának (Thematic Strategy on Pesticides) a kimunkálásában.

A fenntarthatóság felé 2002-2005 UNDP

A Környezetvédelmi Minisztérium irányításával és a Központ koordinálásával végzett munka célja a riói és a johannesburgi világkonferenciák közötti időszakban Magyarországon végbement fejlődés fenntarthatóságának az értékelése, a johannesburgi jelentés elkészítése, és a magyar fenntartható fejlődési stratégia koncepciójának a megalapozása, valamint a fenntartható fejlődés koncepciójának szélesebb körben való megismertetése és elfogadtatása volt. Az előző években elkészült a johannesburgi jelentés, értékelő tanulmányok és helyi fenntarthatósági programokat bemutató esettanulmányok születtek, szakértői műhelyek vitatták meg a majdani stratégiára vonatkozó elvárásokat és elképzeléseket.

2004-ben elkészült a a riói és a johannesburgi világkonferenciák közötti időszakban Magyarországon végbement fejlődés fenntarthatóságát fenntarthatósági indikátorok alapján értékelő tanulmány.

Peszticid program 1997 - 2004-ben a Phare Access

A program célja, hogy a magyar és európai szervezetekkel együttműködve bővítse a közvélemény és a döntéshozók peszticidekkel kapcsolatos ismereteit, fejlessze a peszticidekkel kapcsolatos tudatosságot, erősítse a peszticidek engedélyezési, ellenőrzési és monitorozási folyamataiban való társadalmi részvételt, továbbá hozzájáruljon az élelmiszerbiztonság növelését szolgáló szabályozási és ösztönzési rendszer kialakításához.

2004-ben a program keretében 200 oldalas helyzetjelentés készült a növényvédőszerek gyártásáról és felhasználásáról, engedélyezésük , toxicitási besorolásuk szabályairól és egészségügyi hatásaikról. A Központ sikeresen lobbizott a civil szervezeteknek a peszticidek engedélyezésébe történő bevonásáért. A környezetvédő civil szervezetek 2004. évi találkozóján élelmiszerbiztonsági szekcióülést vezetett, amelynek az állásfoglalását a találkozón részt vevő szervezetek elfogadták. Szeptemberben nagy sikerű országos konferenciát szervezett Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazdaságban címmel, az elhangzott előadásokat pedig publikálta. Két további, a témába vágó kiadványt készített a Pesticide Action Network Germany nevű szervezettel. Segítette a Magyar Ökotoxikológiai Társaság megalakulását.

Zöld beszerzés program 2001- saját forrás

A Központ a téma egyik legjobb szakértőjének számító ICLEI partnereként a környezetbarát közbeszerzés propagálásával, az önkormányzatok számára fontos környezetbarát termékekre, hozzáférhetőségükre, környezeti és gazdasági jellemzőikre vonatkozó információk összegyűjtésével, a legjobb megoldások tapasztalatainak átadásával, továbbá a zöld beszerzés iránt érdeklődő önkormányzatoknak nyújtott szakmai segítséggel akarja előmozdítani a környezettudatos beszerzések s általuk a fenntartható fejlődés ügyét.

A környezetvédő civil szervezetek 2004. évi találkozóján a Központ zöld beszerzési szekcióülést vezetett, amelynek az állásfoglalását a találkozó résztvevői elfogadták és hivatalosan továbbították. A Központ írásos véleményt készített a kormány környezetbarát működésére és a zöld közbeszerzésre vonatkozó rendelettervezetének előzetes anyagairól, és több fórumon érvelt a zöld beszerzésnek a közpénzből gazdálkodó szervezeteknél történő meghonosításáért.

Ipari ökológia program 2001 - saját forrás, kiegészítve az OM Mecenatura, az IMFA és az International Visegrad Fund támogatásával, illetve az SZJA 1%-kal

A Központ 2001. óta dolgozik az ipari ökológia koncepciójának, külföldi és hazai tapasztalatainak megismertetésén és népszerűsítésén. A korábbi szeminárium, konferencia és publikáció után 2004-ben cseh, lengyel és szlovák partnerek bevonásával nemzetközi konferenciát szervezett, amelyen a visegrádi országok előadói mellett a téma ismert nyugat-európai szakértői is részt vettek. Az előadások angolul és (egy részük) nemzeti nyelveken szélesebb közönség számára is hozzáférhetők, angolul a konferencia kiadványában, nemzeti nyelveken pedig a szervezők honlapjain.

Az előadások magyar fordításainak megtekintéséhez kattintson ide.

NKP-II. számára a települési környezetminőségről készített háttértanulmány 2003-2004 KvVM

A Minisztériumtól a MAKK Alapítvánnyal közösen elnyert megbízás kapcsán a Központ reprezentatív felmérést végzett a városok környezetminőségéről és a legfontosabb problémákról. A települési környezetminőség javítását szolgáló költség- és környezethatékony ágazati intézkedések vizsgálata címmel elkészült tanulmányt a Minisztériumhoz történő benyújtás előtt az önkormányzatok képviselői is megvitatták. Az anyag több ajánlása beépült az NKP II. vonatkozó végrehajtási terveibe.

Tanulmány a környezetvédelmi szektorban foglalkoztatottak számának becsléséről 2003-2004 GKI

A Központnak a GKI Gazdaságkutató Intézet megbízásából készített tanulmánya a környezetvédelmi szektor legújabb, az OECD által ajánlott meghatározását alapul véve kiszámolta a magyar környezetvédelmi szektor nagyságát, a fejlődés eddigi trendjét, valamint a nemzetközi tapasztalatokat alapul véve prognosztizálta a szektor középtávú növekedési pályáját, szerkezetét, a szektorban foglalkoztatottak számának az alakulását, illetve feltárta a szektor fejlődésének területi vonatkozásait. A környezetvédelmi szektornak az OECD által nemrégiben ajánlott és nálunk a gyakorlatban még nem alkalmazott módszerével számolva a szektornak a GDP-hez viszonyított aránya, valamint a szektor foglalkoztatottainak a száma lényegesen nagyobb, mint eddig sejtettük. A szektornak az eddig ismertnél nagyobb gazdasági szerepe növelheti a szektor politikai jelentőségét.

Háttértanulmány az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a biodiverzitásról 2004 European Environmental Agency

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek A biodiverzitásról, a gazdaság átalakulásáról és az életminőségről a kibővült Európai Unióban című nemzetközi programja keretében készített tanulmány a következőket vizsgálta:

  • Fenntartható közlekedésfejlesztés: a közlekedés fejlesztése és különösen a Trans-European Road Network hatása a biodiverzitásra
  • A fenntartható vidékfejlesztés: a biodiverzitás szempontjainak megjelenése az egyes országok agrárpolitikáiban, tekintettel a Közös Agrárpolitika és a SAPARD programok nyújtotta lehetőségekre.
  • Fenntartható erdőgazdálkodás: az erdők jelenlegi felhasználási módjai, az erdők multi-funkciói, lehetőségek a fenntartható erdőgazdálkodásra, az erdők lehetséges hatásai a biodiverzitásra stb.
Posztgraduális képzés 1995 - Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézetének mérnök-menedzser programja keretében tartott környezetvédelmi oktatás bevezetését annak idején a Központ által menedzselt ETP projekt kezdeményezte, s az oktatásban a Központ kezdettől fogva részt vesz. A korábbi mérnök-menedzser program helyét 2003-ban átvevő MBA program keretében a Központ tartja a 16 órás, angol nyelvű környezetpolitikai és környezetgazdaságtani modult.A 2004. évi kiadványok:

A Központ munkatársai által 2004-ben tartott előadások:

A munkatársak egyéb jelentősebb publikációi:Vissza az oldal tetejére
Főoldal